RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZOŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Ślęzaki,                                                                                                            dn. 16.04.2014 r.
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ślęzakach
Ślęzaki 75
39-450 Baranów Sandomierski
Tel. 015 8118709
Email: sz.p.slezaki@interia.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

,,Gimnazjaliści w SzOKu” realizowanego w ramach działania ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie szkolenia metodycznego, podnoszących efektywność nauczania i umiejętności, dla nauczycieli gimnazjum, z zakresu innowacyjnych technik edukacyjnych w ramach programu autorskiego Akademii Nauki spółka jawna z siedzibą 61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 35/9 dla uczniów gimnazjum (Gimnazjalista z Klasą).
Specjalistyczny program zawiera nowoczesne metody i techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji (mindmapping, mnemotechniki, ŁMZ, FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja), praktyczne zastosowanie tych elementów w nauce, planowaniu i życiu. Zawiera elementy NLP, mentoringu i coachingu, psychodramy. Część programu stanowią również zajęcia procesowe: docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach człowieka; somatoterapia. Kluczowym elementem są Indywidualne Wzorce Myślenia oraz umiejętność pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą, Fazy rozwoju dr Richarda Meyera, praca z uczniem utalentowanym i/lub z uczniem z dysfunkcjami, profilaktyka walki z uzależnieniami. Program zawiera również: autoprezentację i wdrażanie postaw asertywnych. Na zajęciach wykorzystywana jest edukacja polisensoryczna, metoda Weroniki Sherborne, Glena Domana, kinezjologia edukacyjna i żonglowanie. Elementy warsztatu w zakresie kompetencji trenerskich.
Program realizuje powyższe treści tak, aby nauczyciele uczestniczący w programie:

 • nabyli wyżej wymienione techniki i umiejętności i potrafili je stosować na swoich lekcjach ucząc różnych przedmiotów.
 • praktycznie i teoretycznie przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów Akademii Nauki lub równoważnych z uczniami w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjalnej - poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu trenerskiego z programu "Akademia Nauki" lub równoważny.
 • zakończyli kurs egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Programy Akademii Nauki zostały uznane za wzorcowe ze względu na swoją bogatą i wszechstronną zawartość merytoryczną zawierającą nie tylko skuteczne i nowoczesne metody edukacyjne i techniki szybkiego czytania, ale również wszystkie powyższe elementy metodologii gwarantujące uzyskanie założonego celu, którym jest: efektywne prowadzenie zajęć i osiąganie założonych przez ten program celów.

Kurs metodyczny dla 14 nauczycieli gimnazjum, 2 grupy. Czas trwania - 96h.
Termin realizacji usługi – 30 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez odniesienia się do już istniejącego programu. Zamawiający zdecydował się na posłużenie tym programem jako potencjalnie oczekiwanym, gdyż jest to program który spełnia wszystkie cele projektu realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.2; wpisuje się w kompetencje kluczowe zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Przedmiot zamówienia jest trudny do opisania za pomocą obiektywnych norm, aprobat i innych systemów odniesienia. Opisując parametry konkretnego programu Zamawiający wskazał jakie minimalne brzegowe parametry muszą być spełnione, aby zrealizować cele zamierzone przez Zamawiającego.
Jednocześnie zamawiający dopuszcza wykonania zamówienia w oparciu o inny równoważny program szkoleniowy dla nauczycieli, który posiadać będzie wszystkie cechy i elementy opisane wyżej dla wskazanego programu. Przez pojęcie równoważne rozumie się, że oferowany przez wykonawcę program inny niż wskazany powyżej będzie posiadał parametry równe lub wyższe nie zaś niższe niż założone przez Zamawiającego.

2 . Rekrutacja, zatrudnienie, przeprowadzenie zajęć i sprawowanie nadzoru pedagogiczno - metodycznego nad prawidłowością wdrażanych metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach programu: „Gimnazjalista z Klasą”, a w szczególności:

 1. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć,
 2. Przeprowadzenie zajęć w ilości 384 godz. dla 8 grup.
 3. Sprawowanie nadzoru pedagogiczno – metodycznego podczas prowadzenia zajęć przez nauczycieli – 390 godz.

Termin realizacji – do dnia 30.12.2014r.
3. Dostawa zestawów materiałów dla 14 nauczycieli uczestniczących w projekcie do realizacji programu autorskiego Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym zakresem program ,,Gimnazjalista z Klasą” lub równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę.
Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli składa się z:

 • podręcznika do Kwantowego Umysłu – wersja papierowa
 • podręcznika trenera – wersja na tablet
 • materiałów metodycznych
 • testów
 • formularzy ćwiczeń
 • kolorowego segregatora
 • zestawu 10 kości do poszerzenia pola widzenia
 • kompletu 5 wskaźników do treningu czytania
 • zestawu kółeczek do synchronizacji półkul mózgowych
 • kompletu 3 piłeczek do żonglowania
 • licencji za korzystanie z autorskiego programu

Materiały dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, Glena Domana, oraz zgodne z metodyką Weroniki Sherborne i Indywidualnymi Wzorcami Myślowymi (IWM) lub równoważne. Muszą zawierać nowoczesne techniki edukacyjne (nielinearne notowanie, techniki pamięciowe) ukierunkowane na budowanie i/lub rozwój umiejętności uczenia się, sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie logicznego myślenia i motywujące do nauki. Muszą też zawierać eksperymenty (z fizyki, chemii), gry dydaktyczne, dramy, misje i procedury psychologiczne.
Materiały dydaktyczne muszą komponować się w spójną całość, stanowiącą efektywny program nauczania dostosowany do możliwości młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej rozwijający umiejętność uczenia się i czytania. W przypadku materiałów dla dzieci w wieku 13-15 lat muszą być oparte na fabule gry.
W przypadku składania programu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice dostosowany do dzieci szkół gimnazjalnych. Dostarczone materiały powinny być nowe i wykonane w ramach bezpiecznej technologii.
4. Dostawa 83 zestawów materiałów dla uczniów uczestniczących w projekcie do realizacji programu autorskiego Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym zakresem program „Gimnazjalista z Klasą” lub równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę.
Materiały dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, Glena Domana oraz zgodne z Indywidualnymi Wzorcami Myślowymi (IWM) lub równoważne. Muszą zawierać nowoczesne techniki edukacyjne (nielinearne notowanie, techniki pamięciowe) ukierunkowane na rozwój umiejętności uczenia się, sprawnego czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia. Muszą też zawierać elementy przedmiotów ścisłych (eksperymenty z fizyki, chemii), gry dydaktyczne, dramy, misje i procedury psychologiczne.
Materiały dydaktyczne muszą komponować się w spójną całość stanowiącą efektywny program nauczania dostosowany do możliwości młodzieży w wieku gimnazjalnym, tj 13-15 lat.
W przypadku składania programu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice, dostosowany do uczniów klas 1-3 gimnazjum.
Każdy zestaw materiałów dla ucznia zawiera:

 • podręcznik
 • materiały metodyczne ucznia
 • testy
 • formularze ćwiczeniowe
 • kolorowy segregator
 • zestaw 10 kości do poszerzania pola widzenia
 • komplet 5 wskaźników do treningu czytania
 • kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych
 • licencja za korzystanie z autorskiego programu „Gimnazjalista z Klasą” lub równoważnego

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.12.2014 r.

3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

LP= A+ B+C, gdzie

Kryterium Waga
A cena 60%
B kwalifikacje kadry dydaktycznej 15%
C doświadczenie 25%


A. waga kryterium: 60%.
Najwyższą liczbę punktów – (A=60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:


          Najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert
A = ___________________________________________________ x 100 pkt x 60%
          Cena ofertowa badanej oferty


B. Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej:
Ocenieni będą poszczególni wykładowcy przedstawieni w ofercie poprzez zsumowanie punktów. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców zostanie podzielona przez sumę punktów najkorzystniejszej oferty w tym kryterium.

B- Za najkorzystniejszą, w tym kryterium zostanie uznana oferta, której suma punktów przyznanych każdemu wykładowcy będzie najwyższa i otrzyma 100 pkt.

B= 100 pkt x waga kryterium 20% = 20 pkt, a każda następna według poniższego wzoru:

          liczba punktów badanej oferty
B = ______________________________________________ x 100 pkt x 15% liczba           punktów najkorzystniejszej oferty

- wykształcenie kadry dydaktycznej:

Wykształcenie wyższe z tytułem doktora lub profesora  - 25 pkt
Wykształcenie wyższe magisterskie  - 10 pkt

C. Doświadczenie wykonawcy
Ocena będzie dokonana w następujący sposób:


a. za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 usług (umów, w tym każda na rzecz innego podmiotu) polegających na prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych technik edukacyjnych, o wartości brutto co najmniej: 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych każdy – 0 pkt. gdyż jest to jednocześnie warunek podmiotowy, który musi zostać bezwzględnie spełniony.
b. za wykazanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) dla więcej niż 50 osób i co najmniej 100.000,000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w ciągu ostatnich 3 lat – 20 pkt za każdą usługę (umowę).

Po przyznaniu punktów cząstkowych zostaną one zsumowane i podstawione do wzoru:

          liczba punktów badanej oferty
C = ______________________________________________ x 100 pkt x 25%
          liczba punktów najkorzystniejszej oferty

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
 • dokument lub kopię dokumentu potwierdzający iż Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu innowacyjnych technik edukacyjnych.
 • dokument lub kopię dokumentu potwierdzający iż Wykonawca posiada wpis do rejestru placówek edukacyjnych.
 • dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadził lub prowadzi co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych technik edukacyjnych, o wartości brutto co najmniej: 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych każde.
 • dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające iż Wykonawca dysponuje kadrą pedagogiczną/trenerską z wykształceniem wyższym pedagogicznym, filologicznym lub psychologicznym, minimum czterech wykładowców, posiadających uprawnienia metodyczne do szkolenia nauczycieli i trenerów w zakresie prowadzenia kursu z nowoczesnych technik edukacyjnych, superwizji i nadzorowania prawidłowości realizacji metodycznej programów edukacyjnych „Akademia Nauki” lub równoważne, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz minimum czteroletnim doświadczeniem w pracy z programami „Akademia Nauki” lub równoważne.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia muszą być ujęte w ofercie.
 3. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.
 4. Podana cena brutto jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.
 5. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).
 7. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę i dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
 9. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane.
 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 11. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 12. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

               a) wypełniony formularz oferty- wzór załącznik nr 1
               b) dokumenty, o których mowa w ust. 4,

   13. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

7. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oraz oznakowaną w sposób następujący:
Gimnazjum w Ślęzakach oferta na:
,,Gimnazjaliści w SzOKu” realizowanego w ramach działania ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
nie otwierać przed 05.05.2014 r. godz. 11.00

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.05.2014 r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.05.2014 r. , o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Krzysztof Sałek – Koordynator projektu, Tel. 015 8118709, e-mail sz.p.slezaki@interia.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).
 • Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


***

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach umożliwia korzystanie z boiska sportowego „Orlik”, siłowni oraz sali gimnastycznej.
     Aby można było skorzystać z wyżej wymienionych obiektów należy zwrócić się do Dyrektora Zespołu oraz poinformować odpowiedniego opiekuna obiektu:

 • boisko sportowe „Orlik” – p. Paweł Wilk,
 • sala gimnastyczna – p. Grzegorz Koptyra,
 • siłownia – p. Marek Mrzygłód.

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W ŚLĘZAKACH

 • Sekretariat zespołu przyjmuje: podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Sekretariat zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:30.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 16.04.2014
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 325