RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status Prawny

STATUS PRAWNY

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślęzakach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu założycielskiego:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z ośmioletniej na sześcioletnią,
 •  Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/41/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/203/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56, poz. 557 z 1997 roku ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 •  Zarządzeń Dyrektora Zespołu,
 • Planu pracy zespołu,
 • Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • Programu wychowawczego zespołu,
 • Programu profilaktycznego zespołu,
 • Planu pracy Samorządów Uczniowskich,
 • Regulaminów:
 • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu biblioteki szkolnej,
 • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach jest Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Na czele zespołu stoi Dyrektor.


ORGANY SZKOŁY

Organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach są:

 • Dyrektor Zespołu,
 • Wicedyrektor Zespołu,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Zespołu,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

     Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
     W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, wywiesza się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


DYREKTOR:

 • kieruje zespołem,
 • jest jego przedstawicielem na zewnątrz,
 • przełożonym wszystkich pracowników zespołu,
 • przewodniczącym rady pedagogicznej,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w zespole.

WICEDYREKTOR:

 • powołuje i odwołuje go dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • działa w ramach udzielonych mu uprawnień przez Dyrektora.

RADA PEDAGOGICZNA:

 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole.

RADA ZESPOŁU:

 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu,
 • bierze udział w ustalaniu statutu zespołu,
 • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego,
 • może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w zespole,
 • opiniuje plan pracy zespołu.

RADA RODZICÓW:

 • stanowi reprezentację rodziców uczniów zespołu,
 • może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw zespołu,
 • może wspierać działalność statutową zespołu gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 • • tworzą go uczniowie szkoły.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 07.01.2013
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 813