RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

ORGANY SZKOŁY

Organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach są:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Wicedyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  •  Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, wywiesza się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

DYREKTOR:
• kieruje szkołą,
• jest jej przedstawicielem na zewnątrz,
• przełożonym wszystkich pracowników szkoły,
• przewodniczącym rady pedagogicznej,
• sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

WICEDYREKTOR:
• powołuje i odwołuje go dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
• działa w ramach udzielonych mu uprawnień przez Dyrektora.

RADA PEDAGOGICZNA:
• zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

RADA RODZICÓW:
• stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły,
• może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,
• może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
• tworzą go uczniowie szkoły.

REJESTRY I EWIDENCJE SZKOŁY
1. Rejestr pracowników.
2. Ewidencja akt osobowych.
3. Księga ewidencji dzieci.
4. Księga uczniów.
5. Księga absolwentów.
6. Ewidencja dokumentacji szkolnej.
7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
8. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
9. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
11. Księga inwentarzowa.
12. Księga zastępstw.
13. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
14. Rejestr wydanych kart rowerowych.
15. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
16. Rejestr delegacji.
17. Dziennik korespondencyjny.


Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 10.11.2010
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 033