RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

ORGANY SZKOŁY

Organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach są:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Wicedyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  •  Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, wywiesza się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

DYREKTOR:
• kieruje szkołą,
• jest jej przedstawicielem na zewnątrz,
• przełożonym wszystkich pracowników szkoły,
• przewodniczącym rady pedagogicznej,
• sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

WICEDYREKTOR:
• powołuje i odwołuje go dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
• działa w ramach udzielonych mu uprawnień przez Dyrektora.

RADA PEDAGOGICZNA:
• zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

RADA RODZICÓW:
• stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły,
• może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,
• może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
• tworzą go uczniowie szkoły.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 10.11.2010
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 744